ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2555

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     ทางภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นประจำปี 2555 ได้แก่
 

คุณวันทนา พุ่มพวง

เลขานุการภาควิชาเวชศาสตร์ฉุนเฉิน