พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อย่างเป็นทางการ "Ramathibodi Emergency Medical Operation Unit" (RAMA EMO Unit)

พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อย่างเป็นทางการ

"Ramathibodi Emergency Medical Operation Unit" (RAMA EMO Unit)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน