ผลงานวิจัยประจำปี 2552

ผลงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยประจำปี 2552

 

1. Trakulsrichai S, Sundarathiti P, Chalermdamrichai P, Palasatien I, Rattanasiri S, Chatchaipun P, Hathirat S.An observation study of rapid sequence, awake and sedation-only intubations in an emergency department in Thai patients. J Med Assoc Thai. 2009 Aug;92(8):1022-7.