Decompression sickness

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

 

อ.พญ.ธิดาทิต  ประชานุกูล

 

 

Caisson disease จารุวรรณ พฤทธยานันต์
น้ำหนีบ สุวิมล มูลสุวรรณ

 

 

Caisson disease ธนภัทร ประเสริฐรัตน์
น้ำหนีบ วิภาดา ตั๊นเจริญ

 

 

Caisson disease  
น้ำหนีบ นนทกานต์ นุ่มสร้อย

 

 

Caisson disease ธัญชนก เศษมาก
น้ำหนีบ กุลธิดา อัมพุธ

 

 

Caisson disease มิรันต์ตี วงษ์งาน
น้ำหนีบ อัสรี อีซอ
Gas embolism แก้วมณี ชีวงษ์