AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

•  กิจกรรมประเมินผู้เรียนแยกตามรายรายวิชา

•  ช่วงเวลาในการประเมินผลลัพธ์ความคาดหวังของหลักสูตรฯ

•  การประเมินในรายวิชา

•  การอุทธรณ์ผลการศึกษา