AUN. 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

•  โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร

•  เทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตรฯ กับรายวิชาในหลักสูตร Bachelor in Paramedic Science
   ของประเทศออสเตรเลีย