Emergency Care The Pocket Guide Book

 

Emergency Care The Pocket Guide Book

บรรณาธิการ : ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

                   พญ.ธาวินี ไตรณรงค์สกุล

                   ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

พิมพ์ครั้งที่ 6 เมื่อ มีนาคม 2561