หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน

 

หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน

บรรณาธิการ : พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพาณิชย์

                   ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

พิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ มีนาคม 2563