CORPORATE COMMUNICATION  

You are here

โรงพยาบาลพุทธชินราชเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลพุทธชินราชเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลพุทธชินราชเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลพุทธชินราชเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลพุทธชินราชเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลพุทธชินราชเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลพุทธชินราชเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลพุทธชินราชเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลพุทธชินราชเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
 

ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ทีมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ executive ร่วมต้อนรับ คณะผู้มาศึกษาดูงาน จาก รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 812 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานสื่อสารองค์กร อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1514, 02-201-1723   โทรสาร 02-201-2127