Corporate Communication

You are here

หน่วยบริหารงานทั่วไป

หน่วยบริหารงานทั่วไป งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป ดังต่อไปนี้

 • การจัดการด้านพัสดุ (ดูแลการเบิก-จ่ายพัสดุและวัสดุสำนักงานของงานสื่อสารองค์กร)
 • การจัดการด้านการเงิน (ดูแลการเบิก-จ่ายเงินของงานสื่อสารองค์กร)
 • การจัดการด้านสารบรรณ (ดูแลการรับ-ส่งเอกสาร ร่าง โต้ตอบหนังสือ  จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาเอกสาร)
 • การบริหารด้านบุคคล (ดูแลการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน วางแผนด้านอัตรากำลังคนจัดทำระบบการเบิกสวัสดิการของบุคลากรของงานสื่อสารองค์กร งานเลขานุการ) ฯลฯ
ระวีนุช  วิบุญกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธนวรรณ  แสงสุวรรณ
นักประชาสัมพันธ์
ณัฐภัสสร  กษิดิ์วรานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลักขณา  รูปใส
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
มยุรฉัตร  พิมสำโรง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 

ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานจำนวน 6 ท่าน คือ

 1. นางสาวระวีนุช วิบุญกุล  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย และบริหารงานบุคคล โทร. 2594
 2. นางสาวณัฐภัสสร  กษิดิ์วรานนท์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง การเงิน (เงิดสดย่อย) / พัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง)
 3. นางสาวธนวรรณ แสงสุวรรณ  (นักประชาสัมพันธ์)
  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง การเงิน (โครงการ) / พัสดุ (ในคลัง-นอกคลัง)
 4. นางจิราพร โสลี  (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ด้านสารบรรณ (ร่าง-พิมพ์-โต้ตอบเอกสาร) โทร. 2644
 5. นางสาวลักขณา รูปใส  (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง สารบรรณ (รับ-ส่ง เอกสาร)
 6. มยุรฉัตร  พิมสำโรง  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  ปฏิบัติงานในตำแหน่ง งบประมาณ จัดซื้อ / จัดจ้าง
งานสื่อสารองค์กร อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1514, 02-201-1723   โทรสาร 02-201-2127