Call Center งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี

     โทรศัพท์กลาง (Call Center)  มีหน้าที่บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายและภายนอกคณะฯ  ซึ่งพัฒนาจากระบบ Oparatorเป็น Call Center  คือเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำมาจัดการด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านฐานข้อมูล ด้านการให้บริการรวมถึงการบริหารไว้ด้วยกัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อมุ่งสร้างความพอใจสูงสุด ให้กับผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อที่หมายเลข 0-2201-1000 (อาคาร 1) , 0-2201-3000 (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)

หน้าที่ของ Call Center (Agent)

งานด้านบริการ

  บริการด้านข้อมูลทางโทรศัพท์สายนอกใน

  เปิดสปอต-อัดสปอตเสียงตามสาย,เปิดเพลงชาติ

  รับแจ้งโทรศัพท์เสียและลิฟท์ขัดข้อง

  ประกาศเสียงตามสายและงานประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ประกาศตามทีม CPRและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่นคุณหมออัคคี, อุบัติภัยหมู่ ฯลฯ

  บริการโทรมือถือตามแพทย์และญาติผู้ป่วยตามคนไข้และตามเจ้าหน้าที่

  บันทึกสถิติผู้ใช้บริการในระบบ CRM

  ตรวจสอบหมายเลข HN ผู้ป่วย ,สอบถามวันนัดหมาย

  ส่ง SMS

ขวัญเกล้า ชินรัตนา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธันฐภัทร บุญแย้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชุติมา กรรณ์สนธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภาสินี ศรีโสดา
พนักงานรับโทรศัพท์
อุไรวรรณ รัตนประหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ขนิษฐา จิระตราชู
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กานดา ยิ้มพระพาย
พนักงานรับโทรศัพท์
ผกามาศ กันทะศร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สาธิตา ยอดเสาดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปนัดดา พวงเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.ชญานุช หอเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชุลีพร สวาทสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พรสุดา กรวิรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.พิรญาณ์ กลมกล่อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.อติกานต์ ปานเดชา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร