Corporate Communication

You are here

หน่วยเว็บไซต์

หน่วยเว็บไซต์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี

หน่วยเว็บไซต์ ขึ้นตรงอยู่กับงานงานสื่อสารองค์กร มีภาระมีหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์คณะฯ (https://www.rama.mahidol.ac.th) และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สู่สาธารณชนและบุคลากรภายใน/ภายนอกคณะฯ ทั้งทางด้านนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • สนับสนุนด้านการจัดทำเว็บไซต์ให้กับภาควิชา/สำนักงาน/ฝ่าย/งาน
  • จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเว็บไซต์คณะฯ
  • จัดอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดทำเว็บไซต์ ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • พัฒนาระบบ Registration ในการจัดโครงการ, การประชุม/อบรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ
  • พัฒนาระบบ Service ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องในการทำงานด้านผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอกคณะฯ
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง Intranet, Internet, Facebook.com/ramathibodi ของคณะฯ
สาธิต  หุ่นเลิศ
นักประชาสัมพันธ์
สถิตพร  ศรีชมภู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รติกร  สุนทรเจริญนนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพุทธิพัฒน์ พึ่งเพียร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
งานสื่อสารองค์กร อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1514, 02-201-1723   โทรสาร 02-201-2127