Corporate Communication

You are here

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
 
     งานประชาสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นตรงกับสำนักงานคณบดี นโยบายในการทำงานประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผู้บริหารแต่ละสมัย ในสมัย ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี  วัลยะเสวี เป็นคณบดี พ.ศ. 2513-2521)หลังจากที่คณะได้เปิดดำเนินการไปปีหนึ่งแล้ว ท่านคณบดีมีความเห็นว่าควรจะมีหน่วยงานกลางที่จะทำให้สื่อมวลชนและประชาชนมีความเข้าใจในสถาบัน และเผยแพร่กิจกรรมของสถาบัน จึงได้ตั้งแผนกประชาสัมพันธ์ขึ้นมาในสมัยนั้นโดยตั้งชื่อว่า "แผนกสื่อมวลชน" ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสถาบันกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่กิจกรรมของคณะฯ สู่ประชาชน ต่อมาใน พ.ศ.2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "แผนกประชาสัมพันธ์" เพราะหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในคณะฯ ด้วย แม้ว่าในระยะแรกแผนกจะใช้ว่าแผนกสื่อมวลชนก็ตามแต่หน้าที่หลักก็คือการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจ สิ่งสำคัญที่จะขาดเสียมิได้ คือ การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ เพราะคณบดีในสมัยนั้นเห็นว่า ควรจะมีการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ ไปให้คนภายนอกได้ทราบ  จะได้รู้จักสถาบันถูกต้องเพื่อให้เกิดการยอมรับ ศรัทธา และความร่วมมือตามมา
งานสื่อสารองค์กร อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1514, 02-201-1723   โทรสาร 02-201-2127