คณะประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

          ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมคณะผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2023 (Prince Mahidol Award Conference 2023 : PMAC 2023) เดินทางลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

เพื่อศึกษาดูงานแผนปฏิบัติการ “CNMI Goes Green” ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ให้การต้อนรับ โดยมี ดร.นพ.ธเนศ ปีติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ กล่าวบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 

สถาบันฯก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยนำแนวคิด 4E มาใช้ ได้แก่

- การปฏิรูปการศึกษา (Education reform)

- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly)

- ประหยัดพลังงาน (Energy saving)

- สภาพความเป็นอยู่และการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม (Excellent living and working condition)

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี และหอพักนักศึกษาและบุคลากร

ซึ่งต้องรองรับผู้คนหลายพันคนต่อวัน และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานดีขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้น

จึงได้ริเริ่มแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า 'CNMI Goes Green' อย่างไรก็ตาม CNMI Goes Green ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่

1. การเพิ่มและปรับปรุงพื้นที่สีเขียว 2. การประหยัดพลังงานและการใช้แหล่งพลังงานทดแทน 3. การรีไซเคิลน้ำเสีย

4. การจัดการของเสีย 5. การส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรและนักศึกษา

 

โดย CNMI Goes Green เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2562 มีหลายโครงการที่ประสบผลสำเร็จ เช่น หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ CNMI (Solar Roof) 

ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3 MWh ตั้งแต่เดือนแรก หรือแคมเปญการประหยัดพลังงานและการจัดการของเสียทั่วทั้งสถาบันฯ

ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 464 ตันเทียบเท่าในปี 2565

โครงการ CNMI x Anywheel เพิ่มการใช้จักรยานในสถาบันฯ ด้วยการมอบจักรยานส่วนกลางกว่า 200 คัน ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา

เพื่อเพิ่มการขนส่งภายในแบบปลอดคาร์บอนและส่งเสริมสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคน

 

และในปี 2566 ยังมีโครงการที่กำลังจะเปิดตัวคือการรีไซเคิลน้ำเสียด้วยการกรองและโอโซนเพื่อใช้ในหอหล่อเย็น 

โดยโครงการนี้คาดว่าจะเป็นต้นแบบใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ นอกจาก 6 กิจกรรมหลักนี้แล้ว สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ยังได้นำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบจาก PM 2.5 ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต โดยมีการเก็บตัวอย่าง PM 2.5 จากภาคเหนือ

กรุงเทพมหานครฯ และ จ.สมุทรปราการ มาทำการศึกษาผลกระทบที่มีต่อปลาม้าลาย เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลเสียของ PM 2.5

และคาดว่าจะสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ในเร็วๆนี้  ทั้งนี้ หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปแล้ว คณะผู้เข้าร่วมประชุม PMAC 2023

ได้ปั่นจักรยานเยี่ยมชมพื้นที่จริง ทั้งโครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่โครงการด้านการจัดการของเสียและน้ำเสีย

และโรงพักขยะและโรงบำบัดน้ำเสีย