บริจาคครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ ให้กับโรงเรียน 3 แห่ง

 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ส่วนทะเบียน งานพัสดุ ได้ดำเนินงานการบริจาค และส่งมอบ ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ ตู้ล๊อกเกอร์ 35 ลิ้นชัก จำนวน 14 รายการ โดยมี นายอานนท์ สมพงษ์ รักษาการแทนหัวหน้างานพยาธิ นิติเวชและบริการโลหิต

และคณะกรรมการส่งมอบ เป็นตัวเเทนส่งมอบ ให้แก่ 1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลอง) 2.โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 3.โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร

โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

และเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินต่อไป ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 โซน B

สถาบันการเเพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล