พิธีมอบหมวกนิรภัยให้แก่ตัวแทนบุคลากรที่มีสิทธิ์ได้รับหมวกนิรภัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝั่งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 

รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบหมวกนิรภัยให้แก่บุคลากร ใน "พิธีมอบหมวกนิรภัยให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝั่งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”โดยมีนายวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพร่วมในงานพิธีดังกล่าว

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์