บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่ สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

 

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ส่วนทะเบียน งานพัสดุ ได้ดำเนินงานการบริจาค และส่งมอบ ครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 40 รายการ

โดยมี ดร.นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ น.ส. อาภรณ์ สมจิตร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

รวมถึงคณะกรรมการส่งมอบ เป็นตัวเเทนส่งมอบ ให้แก่ สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีพระปลัดอนันต์ ธูปจินดา เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมบุราราม ผู้รับมอบอำนาจแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการรักษาที่เท่าเทียมกันในสังคมและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินต่อไป

ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ สถาบันการเเพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล