โตโยต้า ร่วมส่งมอบเบาะรถยนต์ แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ขับเคลื่อนสังคมแห่งความปลอดภัย “ Safe Mobility ”

 
 

      บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย นายศุภโชค วิสุทธิธาดา ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่ Children Safety Zone ส่วนหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก คลินิกเด็กและวัยรุ่น

แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โดยมี อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก คลินิกเด็กและวัยรุ่น

ชั้น 2 โซน E โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คลินิกเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จัดตั้งโครงการพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดีให้เป็น Excellence Comprehensive Well Child Care

เพื่อต่อยอดต้นแบบการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาล รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็ก โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในเด็กขณะอยู่ที่บ้าน (Home Safety)

และขณะเดินทางสำหรับเด็กทุกช่วงวัย โดยโตโยต้า และมูลนิธิเอสซีจี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพื้นที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก คลินิกเด็กและวัยรุ่น ภายในโรงพยาบาลฯ ให้เป็นพื้นที่ Children Safety Zone

ซึ่งเป็นโซนนิทรรศการสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลด้วยเรื่องอุบัติเหตุ หรือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย

รวมถึงเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น โตโยต้า จึงทำการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการเสริมสร้างความปลอดภัยใน

การเดินทาง ด้วยการส่งมอบเบาะรถยนต์ จำนวน 2 ตัว แก่โรงพยาบาลฯ เพื่อจัดแสดงแนวทางการจัดพื้นที่ และสาธิตการติดตั้งเบาะรถยนต์เด็ก รวมถึงปลูกฝัง 

ความปลอดภัยในเด็กขณะเดินทางให้กับผู้ปกครอง ให้มีความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับเด็กได้