พิธีรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ตามโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

พิธีรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ตามโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)ตามโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่ ส่วนงานราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาครัฐ และสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งภายในงานมีการจัดอบรมความรู้พื้นฐานในการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR) แก่จิตอาสา เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผล เพื่อลดการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินและลดความพิการจากภาวะฉุกเฉิน โดยมีแพทย์และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 2C2 ชั้น 2 อาคารเรียน 2 (พรีคลินิกฯ) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล