คณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ พิพิธภัณฑ์แห่งปัญญา

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดี / รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผอ.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ / ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี เปิดงานเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ พิพิธภัณฑ์แห่งปัญญา ณ อาคารศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้สนับสนุนโครงการจากมูลนิธิสุขุโม คุณสุขุมา ชยานนท์ / คุณโสฬส สุวรรณเนตร์ และ ผู้ร่วมออกแบบประติมากรรมและวางแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ คุณศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2560

โดยพิพิธภัณฑ์แห่งปัญญา

⭐ส่วนที่ 1 “องค์จักรีนฤบดินทร์บันดาลใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีการจัดพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกและภายในอาคารชั้นที่ 1 และ 2 รวม 9 โซน ประกอบด้วย

🚩โซนที่ 1 : มรรคาแห่งปัญญา บริเวณทางเข้าด้านหน้า ออกแบบโดยจำลองซุ้มประตูวิเศษไชยศรี จากพระบรมมหาราชวัง และซุ้มม่านแก้ว งานสถาปัตยกรรมโครงสร้างที่เลียนแบบมาจากเส้นสินเทาในงานจิตรกรรมไทย โดยนำลายผ้าไทยทั้ง 4 ภาค มาออกแบบเป็นลวดลายบนกระจก

🚩โซนที่ 2 : จุติองค์ภูมินทร์ พระมิ่งฟ้าองค์ราชัน จัดแสดงชิ้นงานประติมากรรมที่มีชื่อว่า “จุติ”

🚩โซนที่ 3 : ใต้ร่มพระบารมีองค์จักรีนฤบดินทร์ จัดแสดงพระราชประวัติ การทรงงาน และคุณปูการแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

🚩โซนที่ 4 : ความเพียรอันบริสุทธิ์ จัดแสดงชิ้นงานประติมากรรมที่มีชื่อว่า “ความเพียรอันบริสุทธิ์” ซึ่งเป็นการอุปมาความเพียรของพระมหาชนก ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🚩โซนที่ 5 : ไตรลักษณ์ สัจจะแห่งชีวิต กล่าวคือ หลักธรรมของสรรพสิ่งทั้งปวงอัน ได้แก่ อนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกขัง (ความทนอยู่ไม่ได้) อนัตตา (ความไม่มีตัวตน) ผ่านงานประติมากรรมของรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ตลอดจนพระชนมชีพ โดยได้รับเกียรติจากประติมากร 9 ท่าน มาร่วมสรรค์สร้างประติมากรรม

🚩โซนที่ 6 : พระอัจฉริยภาพองค์ราชัน...ผู้ทรงธรรมแห่งแผ่นดิน นำเสนอความเป็นปราชญ์และเอตทัคคะทั้งศาสตร์และศิลป์หลายแขนง ตลอดจนความเป็นครูแห่งแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์นักคิดและนักพัฒนา ผ่านภาพจิตกรรมลายรดน้ำ และงานประติมากรรม “ทรงพระผนวช” แกะสลักด้วยหินอ่อน

🚩โซนที่ 7 : จาก “รามาธิบดี” สู่ “จักรีนฤบดินทร์” จัดแสดงงานภาพเขียนลายเส้น เรื่องราวประวัติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบันที่มีโครงการ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

🚩โซนที่ 8 : อนุสาวรีย์แห่งความทรงจำ จัดแสดงประติมากรรม “อนุสาวรีย์แห่งความทรงจำ” โดย ศ.เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ

🚩และโซนที่ 9 : ร้านขายของที่ระลึก

และ ⭐ ส่วนที่ 2 “นิทรรศการหมุนเวียน” เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปด้านสุขภาพ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการกำหนดรูปแบบและรอดำเนินการจัดแสดง

พิพิธภัณฑ์แห่งปัญญา ตั้งอยู่ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ และขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในช่วงกลางปี พุทธศักราช 2567