กิจกรรม World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก

 

 

 

 

 

จบไปแล้วกับ "กิจกรรม World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก" ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมเริ่มด้วยการเสวนา ในหัวข้อ "พิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าอันตรากว่าที่คิด"

และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลิกบุหรี่ โดยวิทยากรทั้ง 5 ท่าน :

- นพ.วันชาติ ศุภจิตุรัส (ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ยวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่)

- อาจารย์ พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร (อาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

- ผศ.นพ.พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์ (อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี)

- อาจารย์ นพ. ปิยะ ศรีชนกเจริญรุ่ง (อาจารย์แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี)

- พว.ขวัญชนก ปุระมงคล (พยาบาลหน่วยป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ)

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเดินรณรงค์ และบูธให้ความรู้ต่าง ๆ ตลอดงาน