ศูนย์ความเป็นเลิศโรคมะเร็ง ร่วมในการรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก World Cancer Day theme 2019-2021: I Am And I Will