วันมะเร็งโลก "โควิด-19กับผู้ป่วยมะเร็ง"

รายการ พบหมอรามาฯ ในช่วง Rama Health Talk

โดย
🔸 รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
🔸 อ.นพ.ประวัฒน์ จันทฤทธิ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

🔸วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564