รู้เท่าทันโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร : รศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย

     มะเร็งมะเพาะอาหารพบเจอเป็นอันดับ 5 แต่พบว่ามีอัตราการตายเป็นอันดับ 2 เนื่องจากเจอโรคได้ช้า มากกว่ามะเร็งชนิดอื่น มะเร็งกระเพาะอาหารเกิดการจากอักเสบซ้ำๆ ไม่ว่าจะอาหาร การกิน การติดเชื้อโรค หรือการทำงานผิดปกติของกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหารสามารถแบ่งได้ 4 ระยะ กลุ่มเสี่ยงที่สามารถเกิดได้ เมื่อมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรต้องเริ่มตรวจคัดกรอง รศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยกรรมทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล