ผู้ป่วยมะเร็งกับการฉายรังสี : ผศ. พญ.กีรติกานต์ บุญญาวรรณ

     การฉายรังสีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ทุกวันนี้เทคนิคการฉายแสงมีความทันสมัย แม่นยำ เฉพาะจุดและได้ผลดีมากในการรักษา ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด สามารถทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น ผศ. พญ.กีรติกานต์ บุญญาวรรณ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล