ผู้ป่วยมะเร็งกับยาคุ้มกันบำบัด : อ. พญ.ธีรดา ศิริปุณย์

     การรักษาโรคมะเร็งมีหลายวิธี ยาภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นอีกหนึ่งวิธีซึ่งอาการและผลข้างเคียงมีความแตกต่างกันไป ผู้ป่วยทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญจะต้องสังเกตุอาการดูแลอาการหลังจากได้รับยา อ. พญ.ธีรดา ศิริปุณย์ อาจารย์ประจำสาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

me>