การดูแลแบบประคับประคอง Palliative Care : อ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล

     เป็นการดูแลผู้ป่วยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งกำลังเผชิญหน้าอยู่กับโรคหรือภาวะคุกคามต่อชีวิต Palliative Care จะช่วยจัดการเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุขได้ อ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล