ผู้ป่วยมะเร็งกับยามุ่งเป้า : อ. นพ.ธเนศ เดชศักดิพล

     ยามุ่งเป้าหรือ Targeted Therapy เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษามะเร็ง การดูแลรักษาตัวเองขณะที่ได้รับยาต่างๆ อาการผลข้างเคียงแต่ต่างจากกลุ่มยาเคมีบำบัดอย่างชัดเจน คนไข้ได้ทราบและเรียนรู้ในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง อ. นพ.ธเนศ เดชศักดิพล อาจารย์ประจำสาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล