ผู้ป่วยมะเร็งกับยามอร์ฟีน : ภก.นพดล กองสุผล

     การใช้ยามอร์ฟีนจะช่วยลดอาการปวดของโรค ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคลายความกังวลอาการข้างเคียง เพราอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์และเภสัชกร ภก.นพดล กองสุผล เภสัชกรคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล