จีโนมิกส์ การแพทย์แห่งอนาคต

     โครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ เพื่อผลักดันให้เกิดการนําข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย เพื่อพัฒนาการวิจัยด้านการแพทย์จีโนมิกส์ ใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหายาก โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อ กลุ่มผู้ป่วยแพ้ยา