คนหน้าอกใหญ่ ยิ่งเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมจริงหรือไม่ ?

คนหน้าอกใหญ่ ยิ่งเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมจริงหรือไม่ โดย รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา อาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล