เป็นมะเร็งห้ามกินเนื้อสัตว์ จริงหรือไม่?

     ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งห้ามกินเนื้อสัตว์ จริงหรือไม่ โดย รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา อาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล