บริการผู้ป่วยโครงการ Cancer Anywhere มะเร็งรักษาทุกที่ที่พร้อม

     โครงการ Cancer Anywhere เป็นนโยบายที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ใช้สิทธิที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว พยาบาลประสานงานได้เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างผู้ป่วยและแต่ละหน่วยงานในการพิจารณารับผู้ป่วยเข้าโครงการ พว.จิราภา อ้นอารีย์ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยประสานงานผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล