ทีมสหสาขาวิชารักษาโรคมะเร็งปอด : รศ. พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร (เรืองเวทย์วัฒนา)

     การรักษาโรคมะเร็งแบบ Patient Center ทีมแพทย์ร่วมกันตัดสินใจรักษาผู้ป่วยมะเร็งพร้อมกันทำให้เกิดทีมสหสาขาขึ้น ช่วยทำให้คนไข้เข้าถึงการรักษาแบบสหสาขา ลดจำนวนครั้งในการมาโรงพยาบาลและช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีพของคนไข้ เพิ่มคุณภาพชีวิตต่างๆของคนไข้มากขึ้น รศ. พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร (เรืองเวทย์วัฒนา)อาจารย์สาขามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล