การรักษาโรคมะเร็งรังไข่ : รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข และ อ. พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล

     โรคมะเร็งรังไข่เป็นโรคที่ยังไม่สามารถป้องกันได้ผู้หญิงทุกคนควรใส่ใจสุขภาพ ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจภายในเป็นประจำทุกปี ถ้าตรวจพบตั้งแต่แรกเริ่ม จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากกว่าและมีชีวิตที่ยืนยาวกว่า โดย รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ. พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล