การผ่าตัดเต้านม : รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา และ พญ.ลักขณา อดิเรกลาภวงศ์

     คืนความสุขให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ลดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มคุณภาพชีวิต อยากให้คนไข้เข้ารับการรักษา เรามั่นใจว่า คนไข้จะได้รอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอน รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา อาจารย์ประจำสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ พญ.ลักขณา อดิเรกลาภวงศ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี