งานประชุมวิชาการ The 6th Ramathibodi-Mayo Clinic-Cleveland Clinic Joint Conference (RMC) &The 2nd Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC)