ออร์แกนอยด์มะเร็ง : ก้อนเนื้อมะเร็งจำลองสามมิติ

ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank)
ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง

 "ออร์แกนอยด์มะเร็ง : ก้อนเนื้อมะเร็งจำลองสามมิติ"