ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับโรคมะเร็ง (Cancer Biomarker)

ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank)
ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง

 "ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับโรคมะเร็ง (Cancer Biomarker)"