โควิค-19 กับ ผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ห่างไกลจากโควิด-19 รวมถึงการปฏิบัติตัวและการใช้ชีวิตที่เหมาสมในช่วงที่มีโรคระบาด