ศึกษาดูงานวิธีดำเนินการแยกพลาสมาเซลล์ในผู้ป่วย Multiple Myeloma

    ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาขั้นตอนการต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่าง และการวิเคราะห์ผลในผู้ป่วย Multiple myeloma จำนวน 3 ท่าน อันได้แก่

1. รศ.พญ.บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค ภาควิชาพยาธิวิทยา
2. อ.พญ.ธีรยา พัววิไล ภาควิชาอายุรศาสตร์
3. นายปิติชัย พรสรายุทธ ภาควิชาพยาธิวิทยา

ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2556