บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมบริจาคเต้านมเทียม

 

          คุณวีรพงษ์ วีระวัฒนะ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาบางนา และคุณมยุรา พลเมืองศรี บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมบริจาคเต้านมเทียมจำนวน 300 เต้า ให้กับศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็งและ อ.นพ.ประกาศิต จิรัปภา กรรมการประจำศูนย์มะเร็งเป็นตัวแทนจากศูนย์มะเร็งรับมอบในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไป