ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งให้การต้อนรับ Dr.Daniella Chiappetta ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

 
     22 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ Dr.Daniella Chiappetta, Clinical Service Director Alfred Cancer Program AlfredHealth, Australia โดย รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง และทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 623 ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเยี่ยมชม Ramathibodi Home Chemotherapy Model
 

 More Picture