ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560

 
     โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญตักบาตรประจำปี 2560 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยหัวหน้าศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ และคณะกรรมการศูนย์มะเร็งร่วมใส่บาตร