ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรับรองความสามารถธนาคารชีวภาพ มาตรฐาน ISO 20387 : 2018 ด้านธนาคารชีวิภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร

     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรับรองความสามารถธนาคารชีวภาพ มาตรฐาน ISO 20387 : 2018 ด้าน ธนาคารชีวิภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานวิจัย ตึกอาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
       

 More Picture