ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

 
     โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญตักบาตรประจำปี 2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยหัวหน้าศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ และคณะกรรมการศูนย์มะเร็งร่วมใส่บาตร
 
 
 
 
 
 
 
 

 More Picture