ร่วมต้อนรับบุคลากรดูงานด้านงานบริหารจัดการหน่วยทะเบียนสิทธิ์ผู้ป่วยมะเร็ง