วันมะเร็งโรค วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

วันมะเร็งโรค 4 กุมภาพันธ์ 2559
 

     งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม "วันมะเร็งโลก" ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการป้องกันโรคและเป็นการพัฒนาทักษะในการป้องกันและการดูแลตนเองที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ต่าง ๆ ทางศูนย์มะเร็งร่วมจัดทำโปสเตอร์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ สิระชัยนันท์ คณะกรรมการศูนย์มะเร็งร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง