ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมคุณภาพ Quality Conference ครั้งที่ 23

 
 
     พว. ประไพ เชิงทวี (พยาบาลชำนาญการพิเศษ) ร่วมด้วย นางนันทยา เอื้อมงคล และนางสาวภาวิณี ทารี จากพยาบาลประสานงาน ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมคุณภาพ Quality Conference ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559 ในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 2 เรื่อง คือ "ถูกต้อง..ครบถ้วน..ไม่เสียเวลาฟรี!" และ "จะได้เตียงอย่างไรเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลให้ยาเคมีบำบัด" ณ ห้องประชุม ชั้น 8-9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี