ประชุมนำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดทำ DSC ในโรคมะเร็ง

      “เพราะเราอยากให้ผู้ป่วยมะเร็งเป็นศูนย์กลางของการรักษา ด้วยทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็ง”

      ศูนย์มะเร็งได้จัดการประชุมนำเสนอแนวทางแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดทำ DSC ในโรคมะเร็งำทีมโดย รศ.พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนาและทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็งปอด (Ramathibodi Lung Consortiums: RLC ที่มีความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบสหสาขา และได้รับรองรายโรคด้านโรคมะเร็งปอด (DSC) ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็งอื่นๆ โดยมี รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และ รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ร่วมให้คำแนะนำทีมสหสาขาด้านโรคมะเร็ง อย่างใกล้ชิด ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเปรมบุรี ชั้น 5(ภาควิชาศัลยศาสตร์)